กินลมชมว่าว

posted on 23 Dec 2008 22:37 by dowrun

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้พาน้องดาว กับ น้องรันไปเที่ยวงานเล่นว่าว

ที่ ต.บ้านฉางซึ่งเป็นงานเล็กๆ ประจำตำบลก็เลยได้โอกาสเก็บรูปมาอัพบล็อคครับ

แต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพซักเท่าไหร่ มั่วแต่แก้เชือกว่าวที่พันกับของคนอื่นครับ

พอแต่งตัวเสร็จน้องรันก็ action ให้ถ่ายภาพก่อนเลย

เข้างานมาก็เดินหาอุปกรณ์ก่อนเลย

พร้อมแล้วก็ปล่อยเลยมาดูลีลาของแต่ละคนกันครับ

เด็กๆสนุกกันอยู่กลางแดดส่วนบรรดาแม่ๆทั้งหลายขอหลบอยู่ในร่มก่อนครับ

มาดูลีลาน้องรันกันบ้างครับ

ต่างลีลา

ว่าวเริ่มเยอะกลับดีกว่า

น้องดาวอารมณ์นี้ยังไม่อยากเลิก

น้องรันปักหลักหม่ำก่อนเลยแต่น้องดาวยังเดินหาของกินบริเวณเวทีการแสดงอยู่เลย

หลังจากอิ่มหนำสำราญก็ได้เวลากลับ พร้อมกับเดินดูของขายภายในงานครับ

แล้วพบกันเทศกาลต่อไปครับ จบไปอีกหนึ่งทริปครับ บังเอิญแม่ดาวรัน ไม่มีเวลา

วันนี้พ่อดาวรันเลยมา up แทน 

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ïî óôà, çíàêîìñòâà äëÿ ñòàðèêîâ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õîðîøèì ïàðíåì, çíàêîìñòâà â ìàðãàíåö,

#72 By Xychgtxi (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment6, ãîñïîæà ñòðîãî áåç èíòèìà, ïèòåð çíàêîìñòâà îêñàíà áîéêî, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà íîâî÷åðêàññêà, ðàìáëåð çíàêîìñòâà êèåâ,

#71 By Txmtjnvc (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:17

comment1, çíàêîìñòâà ïî ÷åëÿáèíñêó äëÿ ïîäðîñòêîâ, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ èíòèìà óêðàèíà, ñàéò çíàêîìñòâà èùó ñïîíñîðà,

#70 By Dpgwsjri (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment6, vip çíàêîìñòâà ìîäåëè, ïîèñê çíàêîìñòâà æåíùèíû èùóò ìóæ÷èí â ôèíëÿíäèè, çíàêîìñòâà ãîðîä ñèìôåðîïîëü, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîêàìñê äåâóøêè,

#69 By Yphhhvex (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:31

comment2, çíàêîìñòâà ñàíêòïèòåðáóðã, çíàêîìñòâà çà 30 â èçðàèëå, çíàêîìñòâà ùåëêîâå,

#68 By Usfctmef (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:08

comment3, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê mamba, çíàêîìñòâà ñ çðåëûìè æåíùèíàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êðàñíîäàðå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ âëàäèâîñòîê,

#67 By Jxgffwtf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:57

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â áóäåííîâñêå, ëàâ ãàé çíàêîìñòâà, ïðèìîðñêèé êðàé çíàêîìñòâà,

#66 By Ngybqqeb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment1, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå íîìåðà, èíòèì ïàðû åêàòåðèíáóðã, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àêòîáå êàçàõñòàíå,

#65 By Wewjmkoe (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment2, ñàéò çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðñêå, äàìû èùóò çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëóãå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé âëàäèâîñòîêà,

#64 By Wazphwgp (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment5, áåëîðóññêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îáÿçàòåëüñòâ áðåñò,

#63 By Yvresgai (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment4, çíàêîìñòâà â ã êàëóãå, çíàêîìñòâà ñ ñîçíàòåëüíûìè ëþäüìè, çíàêîìñòâà è ëþáâû, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ñ óêðàèíöàìè,

#62 By Dpziaqgn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment2, çíàêîìñòâà ïÿÿòèãîðñê, çíàêîìñòâà ïîëüøà, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêè, çíàêîìñòâà ãîðîä àëìàòû,

#61 By Suuftjzk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:49

comment3, ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ñ ìà