กินลมชมว่าว

posted on 23 Dec 2008 22:37 by dowrun

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้พาน้องดาว กับ น้องรันไปเที่ยวงานเล่นว่าว

ที่ ต.บ้านฉางซึ่งเป็นงานเล็กๆ ประจำตำบลก็เลยได้โอกาสเก็บรูปมาอัพบล็อคครับ

แต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพซักเท่าไหร่ มั่วแต่แก้เชือกว่าวที่พันกับของคนอื่นครับ

พอแต่งตัวเสร็จน้องรันก็ action ให้ถ่ายภาพก่อนเลย

เข้างานมาก็เดินหาอุปกรณ์ก่อนเลย

พร้อมแล้วก็ปล่อยเลยมาดูลีลาของแต่ละคนกันครับ

เด็กๆสนุกกันอยู่กลางแดดส่วนบรรดาแม่ๆทั้งหลายขอหลบอยู่ในร่มก่อนครับ

มาดูลีลาน้องรันกันบ้างครับ

ต่างลีลา

ว่าวเริ่มเยอะกลับดีกว่า

น้องดาวอารมณ์นี้ยังไม่อยากเลิก

น้องรันปักหลักหม่ำก่อนเลยแต่น้องดาวยังเดินหาของกินบริเวณเวทีการแสดงอยู่เลย

หลังจากอิ่มหนำสำราญก็ได้เวลากลับ พร้อมกับเดินดูของขายภายในงานครับ

แล้วพบกันเทศกาลต่อไปครับ จบไปอีกหนึ่งทริปครับ บังเอิญแม่ดาวรัน ไม่มีเวลา

วันนี้พ่อดาวรันเลยมา up แทน 

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ïî óôà, çíàêîìñòâà äëÿ ñòàðèêîâ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õîðîøèì ïàðíåì, çíàêîìñòâà â ìàðãàíåö,

#72 By Xychgtxi (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment6, ãîñïîæà ñòðîãî áåç èíòèìà, ïèòåð çíàêîìñòâà îêñàíà áîéêî, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà íîâî÷åðêàññêà, ðàìáëåð çíàêîìñòâà êèåâ,

#71 By Txmtjnvc (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:17